Miljö & Kvalitet

Ume Assistance bedriver ett långsiktigt arbete för att hela tiden förbättra vår kvalitet och minska vår miljöbelastning.
Med våra kvalitets- och miljösystem arbetar vi även för att kunna assistera våra kunder i deras miljöarbete. Vill du veta mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete? Kontakta vår miljöansvarige Tommy Andersson.

Kontakt

MILJÖ OCH KVALITET

Kvalitetsarbete

Genom ständiga förbättringar skall vi kunna förebygga fel i det vardagliga arbetet. Detta gör vi genom att:

– Säkerställa våra tjänster och produkter, dvs. kunden får det som är beställt.
– Använda rätt leverantörer, fordon och personal.
– Göra rätt på en gång och på så sätt undvika dubbelarbete.
– Bli snabbare genom att skapa effektivare arbetsflöden.
– Följa upp resultat och utveckla tjänster och produkter.

Vad som krävs för bättre kvalitet

Genom att sätta upp mål för verksamheten och sedan följa upp resultatet utifrån mätningar kan vi se hur vårt kvalitetsarbetet fungerar.

  • Det är kundupplevelsen som är kvalitén i vårt arbete.
  • Alla som kan påverka kundupplevelsen är delaktiga i resultatet.
  • Den som upptäcker ett fel bör belönas, då finns det möjlighet att åtgärda.
  • Det är inte syndabocken som söks utan sättet att förhindra nya misstag.

MILJÖ OCH KVALITET

Miljöledning

Miljöledning går ut på att kartlägga nuläget, fastställa svagheter, prioritera och konsekvent jobba med att förbättra. Varje förbättringsprojekt samlas under ett miljöledningssystem. Vår miljöpåverkan består av:

– Emissioner från fordonsbränslen.
– Användning av icke förnyelsebara energikällor.
– Farliga transporter.
– Emissioner från däck.
– Kemikalieanvändning.
– Oljespill och spilloljehantering.

Miljömål och Prioriteringar

  • Sänka förbrukningen av fordonsbränsle.
  • Bättre avgasrening.
  • Oljor som går under bästa miljöval.

Verksamhetspolicy för Ume Assistance

Ume Assistance är ett serviceföretag inom entreprenad, bärgning, åkeri och miljö. Vi har ett offensivt miljö, arbetsmiljö – och kvalitetsarbete där kunden och miljön sätts i centrum.

Våra värderingar, omtanke, respekt och öppenhet skall prägla och utgöra grunderna i vårt personalarbete. Vår verksamhet består av människor och vår arbetsmiljö skall präglas av en god atmosfär och delaktighet och vi ska tillsammans verka för en stimulerande arbetsmiljö.

Målsättningen är att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan. Att hela tiden i allt vi gör eftersträva att leva upp till vår slogan ”Service beyond the expected”.

Ume Assistance skall vara ett föredöme som arbetsplats, såväl för oss själva som för våra kunder och medmänniskor. Detta för att våra kunder skall känna förtroende för oss och att vi själva skall känna oss stolta för den verksamhet vi bedriver. Den direkta miljöpåverkan utgörs i synnerhet av transporter samt inköp. Ume Assistance har även en positiv miljöpåverkan då en stor del av företagets verksamhet bedrivs inom området återvinning.

Kvalitetspolicy för Ume Assistance

Ume Assistance skall genom samarbete, engagemeng och flexibilitet leverera och ständigt utveckla tjänster och produkter i enlighet med kundens önskemål.

Miljöpolicy för Ume Assistance

Ume Assistance ska värdera sin miljöpåverkan och alltid verka för att förebygga och ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten samt minst uppfylla myndigheternas krav.

Trafikpolicy för Ume Assistance

Inom Ume Assistance skall varje förare ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och medtrafikanter, att företaget blir att betrakta som ett gott föredöme i trafiken.

Vi har dessutom ett eget IQ-projekt 668 där vi stöder ”Yrkesförare mot rattfylleri”.

Se även IQ-668.

Kontakta oss

tommy andersson ume assistance

Tommy Andersson

Miljö & Kvalitetsansvarig Controller

Tel: 090-14 16 90
Mobil: 070-560 09 05
Mail: tommy@umeassistance.com